گرد-باکس

داخل این باکس تیره و خفن دو متد تمرینی گروهی فانکشنال سیرکت و کراس فیت اتفاق میافته که چالش و قدرتی بودن ورزش شما رو به یک درجه جدید میرسونه.

داخل این باکس تیره و خفن دو متد تمرینی گروهی فانکشنال سیرکت و کراس فیت اتفاق میافته که چالش و قدرتی بودن ورزش شما رو به یک درجه جدید میرسونه.